NINJIN SUSHI

NINJIN SUSHI

607 Colorado Avenue
Santa Monica, CA 90401

Tel. 310) 451-9800

Fax. 310) 260-9663

E-Mail

gmjin@ninjinsushi.com